Lindås Tomteselskap vil i første omgang satse på ei delvis utbygging av byggetrinn 3 innanfor reguleringsplan for Kolås III. Dei tomtene som vil bli realisert først, er dei seks einebustadtomtene som ligg øvst i feltet.

Sjå kart der tomtene er merka med kryss:

Lindås Tomteselskap er i samtaler med Lindås kommune om opparbeidinga av dei seks tomtene i samband med at kommunen planlegg å erstatte den gamle avlaupsleidningen i området.