Spørreundersøkelse Kolås III

Spørreundersøkelse Kolås III

Det planlegges et felt med enboligtomter på kolås III, nær Lindås Senter. Vi ønsker i den forbindelse tilbakemeldinger fra potensielle kjøpere. 

Kommunal loddtrekning sikra Sandra bustad

sandra.jpg

Takka være Lindås Tomteselskap og Lindås kommune har firebornsmora Sandra Bjørndal (29) no sin eiga bustad.

Rett før jul flytta ho og dei fire borna hennar inn i sin nye leilegheit i Hordasmibakken nokså nær Knarvik Senter.

Stigande bustadprisar
29-åringen var ein av mange som ikkje kom seg inn i bustadmarknaden grunna høge prisar og strengare lånekrav. Dermed måtte ho ut i leigemarknaden, og for 13 000 kronar i månaden fekk ho og borna leige eit gamalt hus som hadde trengt isolering.
- Eg hadde ikkje nubbesjanse i bustadmarknaden med mi inntekt, seier ho.

Loddtrekning
Lindås Tomteselskap og Lindås kommune hadde nettopp dei unge i tankane då bustadkonseptet i Hordasmibakken blei planlagt. Bustadane skulle øyremerkast til dei som ikkje kom seg inn i bustadmarknaden.

Fortsetter etter faksimila frå Bergens Tidende 26. januar 2018

 

sandra01.jpeg

Sandra Bjørndal sendte inn søknad til kommunen for å vere med i loddtrekninga, og vart blant vinnarane.

Halverte utgiftene
- Eg blei så glad då eg var ein av dei som fekk kjøpe leilegheit. No eig eg min eigen bustad, og kostnadene er til og med halvert samanlikna med det eg betalte for huset eg leigde, seier ho.

Utruleg kjekt
Dei fire borna på åtte, fire og tvillingane på to år storkosar seg i sin nye heim, og ikkje minst nabolag.

- Ungane elskar denne plassen. Dei kan springe rett ut døra, så er dei på leikeplassen. Borna tykkjer det er utruleg kjekt å bu her og har masse venar allereie, seier 29-åringen, og legg til:

Prisverdig
- Det er svært prisverdig av tomteselskapet og kommunen å gjennomføre eit slikt prosjekt, og alle vi som har fått kjøpe bustad er svært takknemlege. Det er krevjande å komme seg inn på bustadmarknaden, fordi det krev høg lønn med dagens bustadprisar og krav til eigenkapital.

Bustadene er husbankfinansierte, og eit av krava til bebuarane er at dei ikkje kan selje før etter tre år.

Fekk telefonen han ikkje trudde ville komme

Jonas Løtvedt

Jonas Løtvedt

Då mora til Jonas Løtvedt (22) fortalde han om bustadprosjektet i Hordasmibakken bestemte 22-åringen seg for å søkje. Han trudde knapt sine eigne øyrar då bustadsjefen i Lindås kommune ringde og fortalde at han var ein av dei heldige som hadde fått tildelt bustad. 

- Sambuaren min er student, og om vi skulle spara opp all den eigenkapitalen som er naudsynt for å kjøpe bustad hadde vi ikkje klart det før vi hadde vore i 30-årane, seier Jonas.

Strålande nøgd
Han er strålande nøgd med at den vetle familien på tre allereie no har fått si eiga bustad. Før dei flytta inn i leilegheita i Hordasmibakken budde dei i en leigd bustad på Seim. Den månadlege leiga der var på 8500 kronar. 

- No har vi avdragsfridom, og det gjer at vi betalar lågare bustadutgifter enn då vi leigde, fortel Jonas. Sambuaren Ada og dottera Linnéa trivst svært godt i det nye bustadområdet. 

Småbarnsfamiliar
- Hordasmibakken er eit bustadområde med mange småbarnsfamiliar. For oss er dette heilt perfekt, seier Ada. 

Jonas er anleggsgartnar og kommer nok til å sjå til at dei utomhus fellesområda får godt stell når bebuarane skal jobbe dugnad. Han likar å ha deg fint rundt seg. 

- Korleis reagerte du då du fekk tilbodet om bustad? 
- Eg trudde ikkje mine eigne øyrar, og det var stor stas og fortelja det vidare til sambuaren at me endeleg hadde fått vår eiga bustad, seier 22-åringen.

Skryt av Lindås
Jonas skryt av Lindås kommune som tok initiativ til at innbyggjarar som av ulike årsaker ikkje klarar å komme seg inn på bustadmarknaden, fekk ein mogeligheit.
- Fleire kommunar burde gjere som Lindås, påpeiker Jonas.

Nøgd med konseptet

fredrik.jpg

Fredrik Kristoffersen i Markhus Bygg er nøgd med resultatet av bustadprosjektet i Hordasmibakken.

- Prosjektet har ikkje bydd på nokon spesielle utfordringar og det var nøgde bebuare som fekk overrekt nøklar rett før jul, seier prosjektleiaren.

Anbodskonkurranse
Han har vore med i prosjektet sidan Hordasmibakken blei etablert som eit bustadkonsept av Lindås Tomteselskap og Lindås kommune.  Markhus Bygg fekk jobben som entreprenør etter ein anbodskonkurranse i regi av tomteselskapet.

Fantastisk samarbeid
- Skal eg fremheve noko ved dette prosjektet, må det vere det fantastiske samarbeidet vi har hatt med Lindås Tomteselskap og Lindås kommune . Har det oppstått utfordringar undervegs, har dette løyst seg på beste måte, seier han. Bustadene stod ferdige nokon dager før jul, og det var aldri eit tema at det skulle oppstå forsenkingar.
- Hadde egentlig ein plan om å levere litt raskare, men vi heldt tidsplanen.

Prisverdig
Kristoffersen tykkjer det er prisverdig at tomteselskapet saman med kommunen trår til med bustadkonsept for fyrstegongskjøparar.
Sjølv om bustadane blei selde relativt rimeleg, inneber ikkje  det at entreprenøren valde rimelege løysingar i bustadene .

Parkett og flis
- Vi har brukt høg kvalitet på materialane på interiøret, med parkett på golva og flis på baderom. Dette er lyse, trivelege og moderne bustader, seier Kristoffersen.

- Vil delta i fleire prosjekt i Lindås

husbanken.jpg

- Dette er eit svært godt døme på korleis ein kommune kan skaffe bustadar. Det seier seniorrådgjevarane Anne Marie Løvik og Olav Ohnstad i Husbanken. 

Det dei snakkar om er Hordasmibakken i Lindås kommune. Husbanken var ein av partane som bidrog til at dette bustadprosjektet blei ein realitet. 

Ein aktiv kommune
- Vi må rosa Lindås kommune og Lindås Tomteselskap som tok initiativ til å setje i gong dette prosjektet, seier Ohnstad.
Kollega Løvik peikar på at den bustadsosiale profilen var heilt avgjerande for at Husbanken lat seg involvera og prioriterte prosjektet. Husbanken er ein viktig finansiell samarbeidspart, og legg sterke føringar for korleis bustadene skal byggjas. Miljø, energi og universell utforming av bustadane er heilt sentralt for Husbanken. I tillegg vektlegg Husbanken god utforming av bustadene og uteområda. Det skal være trygt for barn og eldre å ferdes utandørs. Gode uteplassar og møteplasser er viktig slik at det sosiale miljøet vert ivaretatt.

-Ein aktiv kommune
- Lindås har vore ein aktiv kommune, og prosjektet var meir utfordrande enn fyrst antatt. Med godt samarbeid fekk vi alt på plass og det blei eit prosjekt som stemte når det gjeld pris, kvalitetar og bustadsosial profil. Husbanken prioriterer konsept som bidreg til at fleire kjem seg inn på bustadmarknaden, fortel Ohnstad. 

Reindyrka 
- Eg vil seie at Lindås kommune reindyrka den bustadsosiale profilen, og då ligg det i samfunnsoppdraget til Husbanken og vera ein god samarbeidspartnar, skyt Løvik inn. Begge er samd i at Hordasmibakken er eit prosjekt der alle partar strakk seg litt lenger.
- Dermed blei det eit endå flottare bustadområde. Det var heile tida ein positiv setting der partane ynskja å gjera det beste, seier Løvik. 

Ein av føringane frå Husbanken og kommunen var at kommunen hadde bebuarane til 14 av dei 20 leilegheitene og at disse bebuarane kvalifiserte for startlån. Dette er tilpassa dei som ikkje har eigenkapital. 

“Lindåsmodellen” 
Husbanken er positiv til å samarbeide i fleire prosjekt på Lindås. Internt omtalar dei det som "Lindåsmodellen".
- Husbanken har fokus på at familiar med born får gode bustadmiljø. Det er mange kommunar som burde adoptera denne modellen, fordi mange innbyggjarar i ulike kommunar har behov for denne stabiliteten.

Godt og bærekraftig
Trygge og gode oppvekstmoglegheiter er prioritert hos Husbanken, poengterer Ohnstad.
- Heile prosjektet ligg i den bustadsosiale prioriteringa hos Husbanken, kommunen tok ein aktiv rolle, og ynskjer integrering slik at det blir eit godt og bærekraftig bustadmiljø, fortsett Løvik. 

På Lindås var det Bjarte Helle i Lindås Tomteselskap og den kommunale bustadleiaren Svein Gjerstad som gjekk i front for at Hordasmibakken skulle realiseras. 

Er det mogeleg å gjera dette utan "kommunale ildsjeler" 
- Vi skal ikkje seia at det ikkje er mogeleg. Kommunane må ha kunnskap om oppgåva,  og det er klart eit fortrinn når enkeltindivid i ein kommune tek ein så proaktiv rolle som i dette prosjektet, svarer Løvik og Ohnstad.

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse

Vi skal bygge på Dalane på Lindås, og vi har veldig lyst til å høre hva du ønsker at vi skal bygge.

Bustadprosjekt Kolås

Bustadprosjekt Kolås

Lindås Tomteselskap har under planlegging to mindre tomtefelt i nærleiken av Lindås senter. Sjå kartskisse.